Menu

Όροι Χρήσης

O ιστότοπος www.stinporta.gr είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενίας εμπορικών καταστημάτων η οποία προσφέρει τη δυνατότητα παραγγελίας αγαθών μέσω του Διαδικτύου.

Ο ιστότοπος είναι δημιουργία, ιδιοκτησία και τελεί υπο την αποκλειστική διαχείρηση της εταιρίας "CRETUM I.K.E." με ΑΦΜ 801340307 που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης

Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου ή χρήστης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.stinporta.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης") θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να διακόψει την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του www.stinporta.gr.

Η πλατφόρμα www.stinporta.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ: Πολιτική Απορρήτου

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η πλατφόρμα stinporta.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, σε ότι αφορά την ταυτότητα κάθε συνεργαζόμενης εταιρείας όσο και για τις παρεχόμενες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγές. Η stinporta.gr δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η stinporta.gr στα πλαίσια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται μέσω της πλατφόρμας, αλλά ενημερώνει για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα (ονόματα, τιμές) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου ενώ φωτογραφίες και λοιπές απεικονίσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τελικό προϊόν. Σε καμία περίπτωση η stinporta.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα (υπηρεσίες, πληροφορίες κλπ), με βάση τη νομοθεσία και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται:
1. να μην χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα stinporta.gr με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει, διακόψει ή να επηρεάσει αρνητικά τη χρήση του ιστοτόπου από άλλους χρήστες,
2. να μην στέλνει ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), και να μη συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών από τους ιστότοπο με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων,
3. να μην χρησιμοποιεί τεχνολογίες robot, spider, crawler κλπ με σκοπό την πρόσβαση στον ιστότοπο ή την εξόρυξη δεδομένων,
4. να κάνει οτιδήποτε μπορεί να αποκαλύψει τον πηγαίο κώδικα ή να παρακάμψει μέτρα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε οποιαδήποτε περιοχή, περιεχόμενο ή κώδικα του ιστοτόπου,
5. να μην αναπτύξει καμία εφαρμογή τρίτων που θα αλληλοεπιδρά με τον παρόν ιστότοπο χωρίς έγγραφη συναίνεση.

Υποχρεούται ακόμη να μη χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για αποστολή με email (ή άλλο τρόπο), δημοσίευση, ή μετάδοση περιεχομένου που:
1. είναι παράνομο ή προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, της ανηλικότητας κλπ. ή προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην stinporta.gr ή σε τρίτους, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
2. οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις,
3. παραβιάζει πνευματικά (ή άλλα ιδιοκτησιακά) δικαιώματα (λχ ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα κλπ),
4. που περιέχει κακόβουλο λογισμικό (λχ ιοί).

Ο χρήστης επίσης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την πλατφόρμα με τρόπο που προκαλεί την ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Copyright - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

To περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων (logo), γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της stinporta.gr ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες. Tα παραπάνω προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του stinporta.gr ή των προϊόντα ή των υπηρεσιών της stinporta.gr ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της stinporta.gr ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Η stinporta.gr σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς. Απαγορεύεται:
1. οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, διανομή, ή δημιουργία εργασίας με βάση το περιεχόμενο του ιστοτόπου για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό,
2. η τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της με κανένα τρόπο,
3. το κατέβασμα και η αποθήκευση (downloading) του ιστοτόπου και η χρήση data mining, robots ή άλλων τεχνικών εξόρυξης δεδομένων,
4. κάθε χρήση του ιστοτόπου πέρα από την προβλεπόμενη.

Σύνδεσμοι

Η stinporta.gr σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα για δημιούργια συνδέσμου προς τον ιστότοπο με την προϋπόθεση να μην προβάλλεται ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω αυτού με τρόπο παραπλανητικό, προσβλητικό ή με κάποιο άλλο τρόπο επιβλαβές. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία σύνδεση με παράνομο περιεχόμενο, περιεχόμενο που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες ή με άλλο τρόπο προσβλητικό περιεχόμενο. Αυτή η άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε εσωτερικές σελίδες ή οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων (λχ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων). Οι ιστοσελίδες αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της stinporta.gr και η stinporta.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η τοποθέτηση εξωτερικών συνδέσμων από την stinporta.gr πραγματοποιείται προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν σημαίνει απαραίτητα έγκριση ή αποδοχή του περιεχόμενου τους. Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τους χρήστες.